AW1

AW1

0.00
AW2

AW2

0.00
AW3

AW3

0.00
AW4

AW4

0.00
AW5

AW5

0.00
AW6

AW6

0.00
AW7

AW7

0.00
AW8

AW8

0.00
AW9

AW9

0.00
AW10

AW10

0.00
AW11

AW11

0.00
AW12

AW12

0.00
AW13

AW13

0.00
AW14

AW14

0.00
AW15

AW15

0.00
AW16

AW16

0.00
AW17

AW17

0.00
AW18

AW18

0.00
AW19

AW19

0.00
AW20

AW20

0.00
AW21

AW21

0.00
AW22

AW22

0.00
AW23

AW23

0.00
AW24

AW24

0.00
AW25

AW25

0.00
AW26

AW26

0.00
AW27

AW27

0.00
AW28

AW28

0.00
AW29

AW29

0.00
AW30

AW30

0.00
AW31

AW31

0.00
AW32

AW32

0.00
AW33

AW33

0.00
AW34

AW34

0.00
AW35

AW35

0.00
AW36

AW36

0.00
AW37

AW37

0.00
AW38

AW38

0.00
AW39

AW39

0.00
AW40

AW40

0.00
AW41

AW41

0.00
AW42

AW42

0.00